Đầu cửa tầng

Đầu cửa tầng SO 2 cánh

Đầu cửa tầng CO 2 cánh

Đầu cửa tầng CO 4 cánh