Thời gian kiểm định thang máy

Thời gian kiểm định thang máy định kỳ

Đối với thang máy sau khi lắp đặt, kiểm định thang máy là việc làm cần thiết và bắt buộc trước khi đưa thang máy vào sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, thang máy cần phải tiếp tục được kiểm định để đảm bảo mức độ an toàn của thang máy. 

Thời hạn kiểm định thang máy

Theo quy định kiểm định an toàn thang máy điện của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, quy định kiểm định thang máy như sau:

- Thời hạn kiểm định 04 năm. Đối với thang máy điện đã sử dụng trên 20 năm thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm.

- Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời gian kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ thang máy hoặc theo yêu cầu của cơ sở.

- Khi rút ngắn thời gian kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

- Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó. 

Theo như quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kiểm định thang máy cần được thực hiện định kỳ nhằm đảo bảo khả năng hoạt động và mức độ an toàn của thang máy sau một thời gian sử dụng. Việc kiểm định lần đầu sẽ do bên nhà cung cấp dịch vụ thang máy chi trả, còn đối với những lần kiểm định tiếp theo sẽ do nhà khách hàng tự chi trả.

 

Viết bình luận