Tin tức mới

Video

Xử lý kết quả kiểm định

Xử lý kết quả kiểm định

Kết quả kiểm định là phần để đánh giá xem thang máy có được phép hoạt động hay không. Chính bởi vậy, việc xử lý kết quả kiểm định cần phải được thực hiện một cách tỉ mỉ và chính xác.

Xử lý kết quả kiểm định

1.Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu được quy định tại Phụ lục 02 ban hành theo quy định Kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện.

2.Thông qua biên bản kiểm định:

- Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau: 

 + Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở có ủy quyền;

 + Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định;

 + Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định;

- Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên và người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ một (01) bản.

Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thang máy điện (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).

Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thang máy đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát. 

Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định:

- Khi thang máy điện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định thang máy điện trong thời hạn 05 ngày làm việc thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.

- Khi thang máy điện có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại mục 1 và 2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thang máy điện không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các khắc phục đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thang máy điện.

Bình luận

Etheple

Etheple - 06/21/2022 04:02:54

https://newfasttadalafil.com/ - cialis online no prescription Tdctem Phcftv Acheter Du Viagra En Suisse generic cialis cost https://newfasttadalafil.com/ - cheapest cialis viagra generico comprar cialis Wnxlcc

Viết bình luận